Ordförklaringar

Ordförklaringar:

ackommodation, anpassning av linsens brytkraft, fokusering.

adenosin, signalsubstans.

adhesion, sammanväxning.

agens, verksamt ämne.

albinism, medfödd pigmentbrist i hud, och ögon.

albinoidism, en lindrigare form av albinism.

allergi, överkänslighet.

amblyopi, nedsatt syn, tex vid skelning.

amplitud, styrka.

angiogenes, uppkomst av blodkärl.

aniseikoni, skillnad mellan ögonen i bildstorlek.

anisometropi, olika brytningstillstånd mellan de ögonen.

anestesi, bedövning.

asfyxi, syrebrist.

associerad, sammanhängande.

astigmatism, typ av brytningsfel.

atapi, medfödd benägenhet.

atrofî, förtvining.

autosomalt, recessesivt, ärftlighets­typ med lågt genomslag (båda
föräldrarna är anlagsbärare, men är friska).

binokulär, se med båda ögonen.

CDG-syndromet, carbohydrate deficient glycoproteins syndrome, sjukdom i ämnesomsättningen.

chiasma, synnervskorsning.

choroideremi, ögonsjukdom i åderhinna och näthinna.

chorioretiniter, infektion/inflammation i näthinnan.

crowding-fenomenet, svårigheter att separera bokstäver på syntavlan

ciliarkroppen, strålkroppen i ögat.

congenital, medfödd.

cortikal, barken, ytterskiktet av hjärnan eller linsen.

CT, datortomografl, datorröntgen.

cytoplasma, substans i cellen.

DAMP, deficits in attention, motor control and perception, barnneurologiskt tillstånd.

deletion, typ av kromosonrubbnining.

deviering, avvikande.

dioptri, mått på en lins brytkraft.

dívergens, särgående, skillnad.

DT, datortomografi, datorröntgen.

DVM, delayed visual maturation,försenad synutveckling.

dystrofi, störningar i tillväxten.

E-haketavla, synprövningstavla främst för barn.

embryologi, läran om fosterutveckling.

embryopati, skada på fostret.

emmetropisering, utveckling av normalbrytning hos ögat.

endoskopi, instrument försett med belysning som förs in i den kroppsdel som ska undersökas.

endotel, cellbeklädnad av kärl eller slemhinna.

enukleation, operera bort ögat som tex har en tumör.

enzym, protein som påskyndar reaktion.

EOC, electrookulografi, mäter ögonrörelser och pigmentepitelets funktion.

epitel, cellager i slemhinna eller hud

epidemiologi, om sjukdomars utbredning.

ERG, elektroretinografi, undersökning av näthinnans funktion.

etiologi, läran om sjukdomsorsaker.

excavation, urgröpning i synnervspapillen.

exposition, utsatthet.

FAS, fetalt alkoholsyndrom, fosterskador genom alkohol.

fetalperioden, graviditetsveckorna 9 till och med 38

frekvens, andel.

gestation, graviditet, dräktighet.

glaukom, tryckstegring i ögat, grönstarr.

heterogen, blandad, olikartad.

HVOT-tavla, synprövningstavla, främst för barn.

hydrocefalus, vattenskalle.

hyperopi, översynthet.

IgE, immunglobulin, del i vårt immunförsvar.

infestation, intrång.

intraoculär, inuti ögat.

invasiv, intrång.

katarakt, grumling av linsen,

starr’.

keratokonjunktivitís electrica (nim-
lis), svetsblänk, snöblindhet.
kongenital, medfödd.
kontraktion, sammandragning.
konvergent, i samma riktning, sam-

manstrâlning.
komeal, avser homhinnan.
korrelation, samband.
kryobehandling, behaudling med

kyla.

latens, fördröjning, tidsförskjut

ning.
kontrast, ljushetsskillnad.
lysdiod, ñxationslius

makuladegeneration, förtvining av

gula Häcken i näthinnan.

makulaskada, skada näthinnans

gula Häck.

manifest, ständig, uppenbar.

mastcell, inñammationscell.

matrix7 grundsubstans.

metabolism, .ämnesomsàittningA

mikroftalamus, underutvecklat

öga.

mitokondrier, kom i cellens cyto-

plasma.

modifiera, jämka, förändra.

monokulär, avser ett öga.

morfologi, form, utseende, struk-

tur.

MRT, magnetisk resonanstomo­

grañ, ïllagnetröntgen’.

mutation, förändring i arvsanla-

gen.

myopisering, tilltagande närsynt-

het.

Möbius Syndrom7 medfödd förlam-
ning av ögon- och ansiktsmusku-

latur.

nasala delen7 närmast näsan.

neonatal, avser nyfödda.

neonatalperiod, nyföddhetsperiod,

de fyra första levnadsmäna-
derna.

neurologi, läran om nervsystemet

och dess siukdomar.

nystagmus, ofrivilliga ögonrörelser,

‘ögondarn

oftalmologi, läran om ögat och dess funktioner,

oftalmiatrik, läran om ögonsjukdomar.

okulär, avser ögat.

opticusatrofi, synnervsförtvining.

optikus hypoplasi, ofullständig
utveckling av synnerven.

optikus kolobom, medfödd sprick-

bildning i synnerven,

ortoptist, ögonläkarassistent, för barn och skelning.

PFAL, infantil form av synproblem.
PET, positron-emissionstomograñ,

en sorts datorröntgen
perception, varseblivning.
plasticitet, formbarhet.
potential, styrka, kraft, förmâga.
PP, potential vid mönsterstimu\e­

ring.

prematur, för tidigt född, underbu­

fen.

prevalens, ande] av befolkning som

är siuk.

progredíerande, fortsätter att

utveckla sig.

progressív, fortskridande.

propnoception, djupsensibilitet,

speciellt i muskler.

prospektiv, framätblickande, förut-

sägande.

proteolytísk, äggvitelösande.

PVL, periventricular leukomalaci,
skada hjärnans vita substans.

refraktion, ögats brytning,

refraktíonsfel, brytningsfel.

residualamblyopí, kvarstâende syn-
nedsättning vid tex skelning och
annan ögonsiukdom.

retina, ögats näthinna.

retinitis pigmentosa, ärftlig näthin-

nesjukdom.

retrospektív, tillbakalnlickandeY

retinoblastom, form av banögon-

cancer.

ROP, retinopathy of prematurity,

näthinneskada vid underburen-

het.

RPGR, en gen.

rubella embryopatí, fosterskador

vid infektion med röda hund hos

modem.

sackad7 snabb ögonrörelse.
selektiv, begränsad.
sequelen, följdsjukdomar.
skiktröntgen, datortomograñ, mag-

netresorlanstomograñ.

spastisk diplegz’, dubbelsidig för-

lamning i benen.

strabism, skelning.

SVAS, synnedsättning av oklar art.

thalidomídembryopati, neuro-

sedynskada.
teratologi, läran om fosterskador.
toxoplasma gondií, parasit, särskilt

hos gnagare, Smittsam för män-
niskor.

TRC, Tomtebodaskolans resurscenter.

UVS, ultraviolett strålning.

vaskulogenes, kärlnybildning.

VEGF, vascular enothelial growîh

factor, kärlstimulerande tillväxt-
faktor.

ventrombos, blodpropp ien verl.

VEP, visual evoked potential, elek-

triska synsvar frän hiärnan.

vergenser, symmetriska

ser.

vernal konjuktivit, vävnadsknottror i bindehinnan.

visus, synskärpa.

XLRP, könsbunden retinitis pigmentosa.

 

 

Ovanstående är ett utdrag ur:

Barnögonsjukdomar. Aktuell Svensk forskning. Gunnar Lennerstrand och Maj Ödman, Red.  Johansson & Skyttmo Förlag, Stockholm, 2000.

Utgiven med anledning av Stiftelsens 10-års jubileum.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå